הצהרה לשנת המס 2023

אני הח"מ

המתגורר ביישוב כפר תבור מצהיר בזאת כי כל האמור בתצהירי זה היינו נכון ואמת ואין בכוונתי להטעות ו/או למסור מידע כוזב ו/או בלתי נכון באמור בתצהירי זה ואם אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק כדלקמן :
1 . תצהיר זה ניתן בתמיכה להכרה בי כ"משפחה חד הורית" כמשמעות המונח בחוק משפחות חד הוריות, התשנ"ב - 1992 וזאת אגב בקשתי לקבלת הנחה בארנונה על הנכס בו הנני מתגורר/ת בישוב כפר תבור .
2 . הנני מצהיר/ה בזאת, כי הנני הורה יחיד, תושב/ת ישראל, אשר בהחזקתי ילד/ים (מתחת לגיל 18) הנמצא/ים עמי וכי מתקיימים לגבי אחד התנאים הבאים:
אנא בחר/י (חובה) שדה חובה
 

 
 
ילדים המתגוררים בנכס (חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחהמספר ת.זתאריך לידה
 
4. ידוע לי, כי על סמך תצהירי זה יתכן ואוכר כזכאי/ת להנחה בארנונה .
5. באם יחול שינוי כלשהוא במצבי האישי המפורט לעיל ו/או באם יתגורר עמי בן/בת זוג בנכס, וזאת במהלך שנת המס הנוכחית- אודיע על כך מייד למועצה המקומית כפר תבור, למחלקת הגזברות.
6. להלן שמי, לעיל חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

Browser not supported

נא לחתום בעזרת העכבר / מסך מגע