עם שאינו מכבד את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל יגאל אלון, בן המושבה מסחה - כפר תבור 1918-1980
ברוכים הבאים לאתר המועצה המקומית כפר תבור
מרכז קהילתי כפר תבור

בנק טפסים

  מכרז 182016
  מכרז 152016
  כתב כמויות מכרז 152016
  הודעה לקבלנים 15.16 1
  הודעה לקבלנים 15.16 2
  הודעה לקבלנים 15.16 3
  פרוטוקול סיור 15.16
  מכרז 19.16
  מכרז 20.16 חוברת ראשית
  מכרז 20.16 כתב כמויות
  מכרז 20.16 תוכניות
  מכרז 20.16 מפרט כללי
  מכרז 17.16 מטש
  דרוש עובד ניקיון ביה"ס
  דרושות סייעות חינוך
  דרושה סייעת צמודה
  דרושה סייעת רפואית
  מכרז 17.16- תשובות לשאלות
  מכרז 17.16- הודעה מס' 2
  למחלקת חינוך דרוש אח בוגר
  מכרז 22.16
  מכרז 22.16- כתב כמויות
  מכרז 21.16
  מכרז 21.16- תשריט
  מכרז 23.16
  הודעת הבהרה 1 מכרז 22.16
  מכרז 21.16- דחיית מועד הגשה
  אח בוגר למחלקת חינוך- הארכה
  למחלקת החינוך דרושות סייעות
  מכרז 25.16- חוזה
  מכרז 25.16 כתב כמויות
  מכרז 25.16 נספח הנחות
  מכרז 26.16 מזכיר/ת רישוי עסקים ושפע
  מכרז 27.16 כתב כמויות
  מכרז 27.16 מפרט טכני
  מכרז 27.16 חוזה
  מכרז 27.16 תכניות
  מכרז 24.16
  מכרז 28.16
  מכרז 2.17
  דרוש גנן-פטור ממכרז2017
  פטור ממכרז 04.17- סייעת לגן
  פטור ממכרז 05.17- סייעת מחליפה לגן
  מכרז 7.17- פסולת
  מכרז 8.17- תשתיות
  מכרז 07.17- הודעה 1
  מכרז 07.17- הודעה 2
  מכרז 06.17- הסעות תלמידים
  מכרז 06.17- הסעות- נספח א
  מכרז הסעות- נספח א' מעודכן
  מכרז הסעות- פרוטוקול פגישת הבהרות
  מכרז הסעות- נספח א' חדש
  מכרז הסעות- הודעת הבהרה מס' 1
  מכרז הסעות- הודעת הבהרה מס' 2
  מכרז כ"א- מנהל/ת חשבונות כמילוי מקום
  מכרז 10.17- עבודות בניה קלות
  פטור ממכרז 11.17- סייע/ת בגן ילדים
  פטור ממכרז 12/17- סייע/ת בגן ילדים במילוי מקום
  פטור ממכרז 13.17- סייע/ת צמוד/ה
  פטור ממכרז 14.17- סייע/ת רפואי/ת
  פטור ממכרז 15.17- עובד גינון
  מכרז כא 16.17- עובד/ת זכאות
  מכרז 17.7- עו"ס משפחה 50
  פטור ממכרז 19.17- סייעות צמודות 10.17
  תנאי סף- יועצים
  תנאים וטופס בקשה להיכלל במאגר היועצים
  מכרז כ"א- 18.17- סייע/ת כיתתי
  מכרז ביטוח רכוש וחבויות 2018
  מכרז 23.17 יעוץ כספי וחשבות שכר
  נסיון תביעות- ביטוח
  מכרז 23.17- שאלות ותשובות
  מכרז 23.17- אישור קיום ביטוחים מעודכן
  מכרז 22.17- שאלות הבהרה
  מכרז 22.17- תשובות הבהרה
  מכרז 24.17- תוספת חדרי חוגים
  מכרז 24.17- כתב כמויות
  מכרז 25.17- ביוב
  מכרז 27.17- גני משחקים
  מכרז 26.17- גזם
  מכרז 26.17- גזם- הודעת הבהרה1
  התקשרות עם משכל - ניהול ופיקוח מתקני משחק
  פטור ממכרז - ליווי הסעות- חינוך מיוחד 2.18
  מכרז 1.18- מזנון בפארק
  מכרז 2.18- גזם
  התקשרות עם משכל-אבטחה וסיור במוסדות חינוך
  מכרז 1.18- מזנון בפארק- הודעת הבהרה 1
  מכרז 2.18- גזם- הודעת הבהרה1
  פטור ממכרז- מ.מ.מזכיר/ת ביה"ס
  טופס הגשת מועמדות למשרה
  פרוטוקול ועדת התקשרויות- 01.18
  מכרז 05.18- שילוט
  מכרז 05.18- מפה
  מכרז 06.18- מחשוב ביהס
  פרוטוקול סיור קבלנים- 06.18
  תשובות לשאלות הבהרה- מכרז 05.18
  תשובה לשאלות הבהרה מכרז 06.18
  מכרז 07.18- 2 גני ילדים ובית כנסת בנימין
  מכרז 07.18- כתב כמויות
  מכרז 07.18- נספח לכתב כמויות
  פטור ממכרז- עובד/ת ניקיון ביהס 100
  פטור ממכרז - סייע/ת גנים 5.18
  מכרז ספרי לימוד 10.18
  מכרז 10.18-ספרי לימוד- נספח הנחות
  מכרז 07.18- הודעת הבהרה 1
  פטור ממכרז- סייע/ת בגן- הארכה
  דרוש עובד גינון 7.18
  דרוש עובד גינון זמני למ.מ
  דרוש/ה עובד/ת ניקיון ביה"ס
  מכרז 11.18- הסעות חינוך
  מכרז 11.18- הסעות תלמידים- נספח הצעה מעודכן
  מכרז 12.18- תשתיות
  מכרז 17.18- מנהל/ת יח' נוער
  פטור ממכרז- מילוי מקום- מנהל יח' נוער
  pumptrack
  מכרז הטמנה
  איתור השטח
  פאמפטראק מדידה
  מכרז 19.18
  ועדת התקשרויות 03.18
  מכרז 12.18- הודעה מס. 1 לקבלנים
  מכרז 18.18- הטמנת אשפה- תשובות לשאלות הבהרה1
  הגשת מועמדות- מזכירי ועדת קלפי- בחירות 2018
  סייע/ת גן ילדים- במילוי מקום 8.18
  סייע/ת כיתתי פדגוגי/ת במילוי מקום 08.18
  סייע/ות צמודו/ות 2018
  סייע/ות רפואי/ות 2018
  פטור ממכרז - ליווי הסעות 8.018
  סייעות צמודות8.2018- הארכת מועד
  מכרז סייעות בגנים- משרה נוספת 30שש
  מכרז כ"א- 20.18- עו"ס משפחה
  מכרז 21.18- מט"ש
  מכרז 21.18- מט"ש- נספח א7
  התקשרות מס' 04.18
  מכרז 23.18- השכרת חדר במבנה המועצה
  מכרז מט"ש- חוברת א
  מכרז מטש- ציוד אלקרו
  ועדת התקשרויות 05.18
  מכרז מט"ש- מדידה PDF
  מכרז מט"ש- מדידה DWG
  מכרז עוס- הארכה
  דרוש/ה- מלווה בהסעות ח.מיוחד
  פרוטוקול סיור- מכרז מט"ש
  מכרז מט"ש- שינוי תנאי סף
  מכרז כ"א-ניהול יח' נוער
  מכרז 24.18-כביש 767
  מכרז 24.18- מסמך ג+ד
  מכרז 24.18- כתב כמויות
  מכרז מטש- הבהרה מס' 2
  מכרז עו"ס 25.18- הארכה2
  מכרז 26.18- פרוטוקול סיור
  מכרז 26.18- חוברת מכרז
  מכרז 26.18- מפרטים ונספחים
  מכרז 26.18- כתב כמויות
  מכרז 26.18- נספח הנחות
  מכרז מטש- סיור קבלנים 2
  מכרז מט"ש- הבהרה 3
  מכרז 27/18- אחזקת מים וביוב
  מכרז 22.18- מערכות ליבה
  מכרז 22.18- מערכות ליבה- מפרט
  מכרז 27.18- הודעת הבהרה1
  מכרז 27.18-פרוטוקול סיור
  מכרז מזכיר/ה רישוי עסקים ושפע
  מכרז מט"ש- הודעת הבהרה 4
  מכרז 30.18- מכרז שכר ומשא
  מכרז 30.18- מכרז שכר ומשא -מפרט
  מכרז 22.18- פרוטוקול סיור קבלנים
  מכרז סייעת גן תקשורתי
  מכרז סייע רפואי- 12.18
  פטור ממכרז- סייעת צמודה חודש12.18
  מכרז 22.18- תשובות הבהרה
  מכרז 30.18- תשובות הבהרה
  מכרז 31.18- תשתיות
  מכרז 31.18- פרוטוקול
  מכרז מטש- הודעת הבהרה 5
  מכרז 01.19- עו"ס
  פטור ממכרז- מזכיר/ת מח כספים חודש 2.19
  מכרז 3.19 מנהל/ת מח' חינוך
  מכרז עו"ס - היקף משרה גמיש 04.19
  מכרז 05.19- מטש
  מכרז כא- מנהל ישובי וקבט מוסח 06.19
  פרוטוקול- מט"ש 05.19
  פטור ממכרז - 2 עובדי גינון במילוי מקום 05.19
  מכרז 08.19- מהנדס/ת מועצה
  מכרז 09.19- מנהל/ת מח' חינוך
  טופס הגשת מועמדות למשרה במועצה
  מכרז 06/16- עובד/ת סוציאלי/ת משפחה (25% משרה) במח' לשירותים חברתיים (רווחה)
  מכרז 05/16- עובד/ת סוציאלי/ת משפחה (75% משרה) במח' לשירותים חברתיים (רווחה)
  חוברת ראשית- מכרז
  תכניות
  1
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  11
  9
  9.1
  8
  8.1
  8.2
  8.3
  8.4
  8.5
  4
  4.1
  4.2
  4.3
  3
  3.1
  3.2
  3.3
  3.4
  3.5
  1
  2
  3
  4
  5
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  מכרז מזכירה
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
negishut iconעבור לתוכן העמוד