התקשרויות המועצה

הגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים של המועצה המקומית כפר תבור לשנת 2020 ניתן היה להגיש
עד ליום 31.1.2020.

לתנאי הסף למאגר היועצים – לחצו כאן

התקשרויות באמצעות ועדת ההתקשרויות של המועצה:

 

להתקשרויות המועצה המקומית כפר-תבור באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מלחצו כאן