מכרזי פיתוח, קבלנים ושירותים

מספר המכרזשם המכרזמסמכים מצורפיםמחיר מסמכי מכרזמועד סיור קבלניםמועד אחרון לקבלת הצעותשם זוכה המכרז
מכרז 17/19לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור )פוטו - וולטאי( על פי אסדרות רשות החשמל PV חשמל בטכנולוגיית
- מודעת מכרז
- חוברת מכרז
- הסכם התקשרות
- ריכוז כתב כמויות
- פרוטוקול מפגש קבלנים מיום 11.9.2019
- רשימת המשתתפים בסיור 11.9.19
- מפרט טכני להקמת מתקנים סולאריים
2,000 ₪19.09.19 בשעה 10:00מועד אחרון להגשה 6.10.19 שעה 12:00
מכרז 16/19השכרת חנותחוברת מכרזאין סיור קבלנים
מחיר: 200 ש"ח
הגשה עד: 1.09.2019 שעה: 12:00
מכרז 13/19 שכונת בנימין המשך פיתוח שלב א'- חוברת המכרז
- כתב כמויות אומדן
- נספח הנחות לכתב הכמויות
- מסמך ג'
2,500 ₪21.7.2019 שעה 12:00בני עאדל ג'באלי עבודות עפר ופיתוח בע"מ
מכרז 05/19הרחבה ושדרוג של מט"ש כפר תבור- בשיטת תכנון-ביצוע, כולל תפעול ותחזוקה- חוברת ראשית מכרז
- נספח א7
- חוברת א' -המשך מפרט מיוחד
- ציוד אלקטרוני מכני -המשך חוברת א' פרק 411
- מדידה- PDF
- פרוטוקול סיור קבלנים
2,500 ₪23.6.2019 בשעה 12:00
מכרז 31/18 עבודות פיתוח סלילה ותשתיות כפר תבורחוברת מכרז₪1,500הגשה עד:14.1.2019 בשעה 12:00אבו ראס המוביל צנרת צפון בע"מ
מכרז 30/18 מכרז מסגרת להספקה, התקנה, תמיכה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול שכר ומשאבי אנוש ושירותים נוספיםחוברת מכרז₪300הגשה עד:25.12.2018 בשעה 12:00החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בע"מ
מכרז 27/18 ביצוע עבודות אחזקת מים וביוב, חיבורי מים לבתים, טיפול בפיצוצי מים ועבודות תשתית קלותחוברת מכרז₪500הגשה עד:4.12.2018 בשעה 12:00אבו ראס המוביל צנרת צפון בע"מ
מכרז 26/18צומת חיבור שכונת כרמי בנימין לכביש 65חוברת מכרז2,000 ₪הגשה עד: 27.11.2018 בשעה 12:00יאיר רחמים בניה עפר ופיתוח בע"מ
מכרז 24/18 עבודות קטע קו ביוב מאסף וחצית כביש 767חוברת מכרז₪500הגשה עד:27.11.2018 בשעה 12:00יאיר רחמים בניה עפר ופיתוח בע"מ
מכרז 23/18 השכרת חדר כחלק ממבנה בניין המועצה המקומית כפר תבורחוברת מכרז200 ₪הגשה עד:23.10.2018 בשעה 12:00ספי טננבאום
מכרז 22/18מכרז מסגרת להספקה, התקנה, תמיכה ותחזוקה של מערכות ליבה ואחרות ושירותים נוספיםחוברת המכרז2,000 ₪הגשה עד:25.12.2018 בשעה 12:00אי. פי. אר. מערכות בע"מ
מכרז 21/18 הרחבה ושדרוג של מט"ש כפר תבור- בשיטת תכנון-ביצוע, כולל תפעול ותחזוקה -- המכרז בוטלחוברת מכרז2,500 ₪אחרון להגשה השתנה ל: 25.3.2019
מכרז 19/18תכנון וביצוע מגרש פאמפטרקחוברת מכרז₪500הגשה עד:31.7.2018 בשעה 12:00יאיר רחמים בניה עפר ופיתוח בע"מ
מכרז 18/18הטמנת פסולתחוברת המכרז0הגשה עד:31.7.2018 בשעה 12:00אורוז בע"מ
מכרז 12/18עבודות פיתוח סלילה ותשתיות בכפר תבורחוברת מכרז1,500 ₪דחיית מועד הגשה עד: 31.7.2018 בשעה: 12:00עודתאללה איימן
מכרז 11/18מכרז הסעות תלמידיםחוברת מכרז200 ₪הגשה עד: 24.7.2018 בשעה: 12:00 מסייעים שונים
מכרז 10/18רכישה ואספקת ספרי לימוד וחוברות לימוד לבתי ספר בכפר תבורחוברת מכרז200 ₪הגשה עד: 20.6.2018 בשעה: 12:00 מדע חיפה
מכרז 07/18הקמת גן דו-כיתתי וריצפת בית כנסת בשכ' בנימיןחוברת מכרז2,000 ₪הגשה עד: 20.6.2018 בשעה: 12:00 בלאל לבניין ופיתוח בע"מ
מכרז 06/18 הצטיידות מחשוב לביה"ס רביןחוברת מכרז₪300הגשה עד: 22.5.2018 בשעה: 12:00 וואן שילוב מערכות בע"מ
מכרז 05/18זיכיון, הקמה, תפעול, תחזוקה ופרסום על גבי שלטי חוצות בתחומי המועצה המקומית כפר תבורחוברת מכרז₪300הגשה עד: 22.5.2018 בשעה: 12:00 מקסימדיה בע"מ
מכרז 02/18
ריסוק וסילוק גזםחוברת מכרז200 ₪הגשה עד: 27.2.2018 בשעה: 12:00 וולפסאן
מכרז 01/18הפעלת מזנון בפארק המעיין כפר תבורחוברת מכרז200 ₪הגשה עד: 27.2.2018 בשעה: 12:00 שגב לכנר
סגירת תפריט
נגישות