מכרזי פיתוח, קבלנים ושירותים

מספר המכרזשם המכרזמסמכים מצורפיםמחיר מסמכי מכרזמועד אחרון לקבלת הצעות
מכרז 13/19 שכונת בנימין המשך פיתוח שלב א'- חוברת המכרז
- כתב כמויות אומדן
- נספח הנחות לכתב הכמויות
- מסמך ג'
2,500 ₪21.7.2019 שעה 12:00
מכרז 05/19הרחבה ושדרוג של מט"ש כפר תבור- בשיטת תכנון-ביצוע, כולל תפעול ותחזוקה- חוברת ראשית מכרז
- נספח א7
- חוברת א' -המשך מפרט מיוחד
- ציוד אלקטרוני מכני -המשך חוברת א' פרק 411
- מדידה- PDF
- פרוטוקול סיור קבלנים
2,500 ₪23.6.2019 בשעה 12:00
סגירת תפריט
נגישות