נוהל הגשת בקשה לרישיון עסק

 

(בהתאם להוראות תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) התשס"א 2000)

בקשה לרישיון עסק יש להגיש במשרדי המחלקה לרישוי במועצה המקומית כפר תבור.
קבלת קהל בימים: א' ו- ה' בין השעות 00.09 – 00.14 .
19.00 – 16.00 השעות בין' – ג

טופס בקשה דיגיטלי לרישיון עסק – לחץ כאן

על מבקש הרישיון להמציא:

א. פרטי המבקש ופרטי מנהל העסק, (לתאגידים יש להמציא גם אישור רשם החברות ומס' חברה).
ב. חוזה שכירות, קניה, או כל מסמך המהווה אישור חוקי לשימוש בנכס.
ג. סט תכניות ב- 5 עותקים חתומים ע"י "בעל מקצוע מוסמך" הכוללים הפרטים הבאים:

ג1 .דף ראשון ובו שם, כתובת, גוש, חלקה, סוג המבנה וסוג העסק המבוקש.
ג2 .תרשים סביבה בקנ"מ 5000:1 .
ג3 .תרשים מגרש בקנ"מ 250:1) מפה מצבית).
ג4 .תרשים הקומה בה מצוי העסק בקנ"מ 100:1 .
ג5 .תרשים חתך העסק בקנ"מ 100:1 . (בעסק שיש גלריה או חלוקה כלשהי לגובה, יש להציגם בחתך).
ג6 .בעסק שיש בו גלריה יש להמציא תרשים הגלריה בקנ"מ 100:1 .
ג7 .בעסקים לייצור מזון, אריזת מזון, מכירת מזון מהחי, בתי אוכל (מסעדות בתי קפה מזנונים כדומה) יש להמציא תרשים הסידור המשמש את העסק.
ד. יש לסמן בעפרון אדום את גבולות העסק בכל אחד מהתרשימים הנ"ל.
ה. התרשימים יסומנו ויצוינו כנדרש בסעיפים 15,14,13,12 שבפרק ה' לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) התשס"א-2000 .

* "בעל מקצוע מוסמך" – מי ששר הפנים הסמיכו לעניין 6ב לחוק, והוא אחד
מאלה:

1 (מהנדס רישוי כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח – 1958) להלן – חוק המהנדסים) הרשום במדור הנדסה אזרחית, ואדריכל רישוי כמשמעותו בחוק המהנדסים הרשום במדור לארכיטקטורה.

2 (במבנה פשוט, כהגדרתו בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי ויחוד פעולות), התשכ"ז – 1967) להלן – תקנות ייחוד פעולות):

א. מהנדס או אדריכל רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור להנדסה אזרחית או ארכיטקטורה:
ב. הנדסאי כמשמעותו בתוספת הראשונה לתקנות ייחוד פעולות הכולל הפרטים הבאים:

הערות:

1 .במקום בהם קיים תיק רישוי קודם למקום העסק ניתן יהיה להיעזר בתכניות שבתיק (לברר במחלקה לרישוי עסקים) בכל מקרה על המבקש להשלים את כל התרשימים הנדרשים כמפורט לעיל ובחתימת בעל מקצוע מוסמך.
2 .בקשה שתוגש ללא כל התרשימים כנדרש תיפסל ותידחה על הסף.
3 .אגרת הרישיון לעסק תשולם בעת הגשת הבקשה. אין החזר אגרה לבקשה שלא תאושר.
4 .עם הגשת הבקשה יינתן אישור על הגשתה, האישור לא מהווה רישיון עסק ואין בו התחייבות כלשהי למתן הרישיון.