תקנון למניעת הטרדה מינית

 

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו, ובשוויון בין המינים. אלו גם מעשים פליליים ועילה לתביעה בנזיקין.

הטרדה מינית והתנכלות פוגעות ביחסי העבודה, עומדות בניגוד למדיניות הנהלת המועצה והיא לא תשלים עמן. האיסור על הטרדה מינית חל במשרדי המועצה ובכל מקום בו מתקיימת פעילות מטעם המועצה. האיסור חל גם על עובדי קבלן ועובדים זמניים. מועצה מקומית כפר תבור דורשת מכל מנהל וכל עובד להימנע מכל מעשה שעלול לעלות לכדי הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי העבודה ולעשות כל שביכולתו כדי ליצור סביבת עבודה בטוחה ומוגנת.

 

במקרה של הטרדה מינית או התנכלות, יש לפנות לממונה על מניעת הטרדה מינית – גב' רוית נחום, מנהלת מחלקת חינוך בטלפון 04-9121817 או בדוא"ל ravitna@kefar-tavor.muni.il

עובדי המועצה מתבקשים לדווח לממונה על מקרה של הטרדה מינית או התנכלות גם במקרה בו מוטרד/ת עובד/ת אחר/ת.

תקנון זה נועד להבהיר את עיקרי הוראות החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק) התשנ"ח-1998. לעיון בנוסח המלא של החוק והתקנות ניתן להיכנס לאתר המועצה: www.kefar-tavor.muni.il או לפנות לממונה. כל שימוש בלשון נקבה מתייחס גם לזכר ולהיפך.

 

מהי הטרדה מינית?

  1. סחיטת אדם באיומים לביצוע מעשה בעל אופי מיני, לדוגמה: מנהל המאיים לפטר עובדת אם היא תסרב לקיים איתו יחסי מין.
  2. מעשה מגונה, לדוגמה: עובד או מנהל הנוגע (אף באופן חד פעמי) בעובדת לשם גירוי מיני או החושף את עצמו לפניה, בלא בהסכמתה או מנהל המבצע מעשים מעין אלה בכפופה לו תוך ניצול מרות ביחסי העבודה.
  3. התייחסות מבזה או משפילה כלפי מינו או מיניותו של אדם, לרבות לנטייתו המינית של אדם בין אם הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו.

תק' תשע"ח-2018

4.הצעות חוזרות בעלות אופי מיני אף שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה למטריד שאינו מעוניין בהן; ואולם אין צורך להראות "חוסר עניין" במקרים המפורטים בסעיף קטן (ג) כדי שהתנהגות זו תיחשב הטרדה מינית;

  1. התייחסות חוזרת המתמקדת במינו או במיניותו של אדם, אף שהאדם שאליו מופנית ההתנהגות הראה שאינו מעוניין בה. ביחסי מרות, אין צורך להראות אי הסכמה. לדוגמה: הערות מיניות, משלוח מיילים הכוללים רמיזות מיניות או בדיחות גסות חרף התנגדות העובדת.
  2. פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום. לדוגמה: פרסום תמונה בה מופיע ראשה של עובדת בשילוב תמונת עירום כלשהי. ואולם בהליך פלילי או אזרחי לפי פסקה זו, תהיה זו הגנה טובה למפרסם אם הראה כי הפרסום נעשה בתום לב או למטרה כשרה או פרסום אמת שיש בו עניין ציבורי ולא חרג מתחום הסביר לשם השגת מטרתו;

לעניין זה יובהר כי "תצלום, סרט או הקלטה" – כוללים גם עריכה או שילוב של תצלום, סרט או הקלטה באופן שניתן לזהות את האדם; לדוגמה:

תק' תשע"ח-2018

(א)הפצת סרטון באתרים פתוחים לציבור באינטרנט המתעד קיום יחסי מין, וזאת בלא הסכמת כל המתועדים בסרטון, ובמצב שבו ההגנות שפורטו לא מתקיימות;

תק' תשע"ח-2018

(ב)פרסום עריכה גרפית שבה מופיע ראש של אדם מזוהה בשילוב עם תמונת עירום כלשהי בלא הסכמתו של האדם המזוהה באופן שעלול להשפילו או לבזותו, ובמצב שבו ההגנות שפורטו לא מתקיימות;

  1. הטרדה סביבתית, שהוכרה על ידי ביהמ"ש כהטרדה מינית. "הטרדה מינית יכול שתהיה הן הטרדה אישית והן הטרדה סביבתית. להטרדה אישית יש כתובת אישית. היא מופנית על-ידי אדם אחד אל אדם מסוים, וקשורה לזהות של אותו אדם. ברוב המקרים היא מכוונת להשיג מאותו אדם טובת הנאה מינית, אך לא בהכרח כך. הטרדה סביבתית אינה מכוונת כלפי אדם מסוים, אלא היא מתבטאת ביצירת סביבה עוינת. התנהגות יוצרת סביבה עוינת אם היא מעכירה את האווירה, משבשת את היחסים ומפריעה לתפקוד התקין במקום העבודה או הלימודים. אך יצירת סביבה עוינת לא תיחשב הטרדה מינית אלא אם היא בעלת אופי מיני"

(עש"מ 96/6713 מדינת ישראל נ' בן אשר)

 

התוצאות של הטרדה מינית

הטרדה מינית והתנכלות הן בלתי חוקיות. בהתאם לחוק לעובד המוטרד מינית או סובל מהתנכלות ישנה אפשרות לנקוט באחד מההליכים הבאים או יותר:

* הליך פלילי – להתלונן במשטרה. במקרה כזה, מומלץ להסתייע במרכז לסיוע לנפגעי תקיפה מינית בטלפון 1202/1203

* הליך אזרחי – הגשת תביעה אזרחית לפיצוי כספי וסעדים נוספים מהמטריד, המתנכל ולעיתים גם מהמעסיק

* הליך משמעתי – הגשת תלונה במקום העבודה

 

חובות המעסיק

על המעסיק לנקוט אמצעים סבירים למניעת הטרדה מינית והתנכלות כדלקמן:

  1. למנות ממונה על מניעת הטרדה מינית במקום העבודה
  2. לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה ולבירורה, לטפל ביעילות במקרים של הטרדה מינית ולעשות כל שביכולתו כדי למנוע הישנותם
  3. לקיים פעילויות הדרכה והסברה ולדרוש מכל מנהל ועובד להשתתף בפעילויות אלו
  4. להביא לידיעת עובדיו את עיקרי החוק, האיסור על הטרדה מינית והתנכלות והדרך להגשת תלונה

 

הליך בירור תלונה

התלונה תתברר ביעילות, ותוך שמירה על כבודם ופרטיותם של הנוגעים בדבר. במהלך בירור התלונה המעסיק יגן על המתלונן מפני פגיעה בענייני עבודה. בתום הבירור תגיש הממונה סיכום בכתב של בירור התלונה בצירוף המלצותיה המנומקות להמשך הטיפול. המעסיק יחליט בתוך שבעה ימי עבודה על הפעלת או אי הפעלת סמכויותיו בהתאם לחוק ולתקנות או חלק מהן.